Instrukcje załatwiania spraw

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DROGOWNICTWA

(...) prawa jazdy, dowody rejestracyjne, licencje na wykonywanie transportu, ośrodki szkolenia kierowców, wykorzystanie dróg w sposób szczególny (...)

Rejestracja pojazdów:
KTD – 01 Pierwsza rejestracja pojazdu nowego
KTD – 02 Przerejestrowanie pojazdu używanego
KTD – 03 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
KTD – 04 Rejestracja pojazdu marki „SAM”
KTD – 05 Rejestracja pojazdu zabytkowego
KTD – 06 Rejestracja na tablice tymczasowe
KTD – 07 Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego
KTD – 08 Zmiana adresu lub siedziby właściciela w dowodzie rejestracyjnym
KTD – 09 Wtórnik tablic(y) rejestracyjnych (z zachowaniem numeracji) w skutek ich utraty lub zniszczenia
KTD – 10 Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nowa numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia
KTD – 11 Wyrejestrowanie pojazdu
KTD – 12 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
KTD – 13 Dopisanie współwłaściciela
KTD – 14 Wpisywanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu - GAZ, HAK, TAXI, L, VAT 1-4
KTD – 15 Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu
KTD – 16 Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez policję
KTD – 17 Dokonanie lub anulowanie wpisu o zastawie rejestrowym
KTD – 18 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu
KTD – 19 Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu, numeru VIN, Numeru ramy, wykonanie tabliczki znamionowej
KTD – 20 Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe
KTD – 21 Wtórnik lub wymiana karty pojazdu
KTD – 22 Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę


Prawa jazdy:
KTD – 23 Wydanie prawa jazdy
KTD – 24 Wymiana prawa jazdy
KTD – 25 Wydanie wtórnika prawa jazdy
KTD – 26 Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy
KTD – 27 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą
KTD – 28 Wydawanie prawa jazdy z potwierdzeniem kwalifikacji zawodowej (świadectwo kwalifikacji)
KTD – 29 Przekazanie dokumentów z niezaliczonego egzaminu na prawo jazdy do WORD-u celem ponownego przystąpienia do egzaminu państwowego
KTD – 30 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego okres zatrzymania nie przekroczył 12 miesięcy
KTD – 31 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego okres zatrzymania przekroczył 12 miesięcy
KTD – 32 Zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym
KTD – 33 Przywrócenie uprawnień prawa jazdy - cofniętych ze względu na utratę kwalifikacji
KTD – 34 Przywrócenie uprawnień prawa jazdy - cofniętych ze względu na stan zdrowia lub nie poddanie się wymaganym badaniom lekarskim lub psychologicznym
KTD – 35 Przekroczenie limitu 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego
KTD – 36 Wydawanie zaświadczeń o posiadanych przez kierowcę uprawnieniach do kierowania pojazdami
KTD – 48 Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę
KTD – 49 Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne


Transport:
KTD – 37 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego (osób/rzeczy)
KTD – 38 Wydanie wypisu z licencji na przewóz (osób/rzeczy)
KTD – 39 Wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
KTD – 40 Wydawanie zezwoleń/wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
KTD - 50 Udzielanie zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego (osób/rzeczy)

Kontrola i nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz stacjami kontroli pojazdów:
KTD – 41 Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy, wymiana druku legitymacji, dokonanie wpisu o przedłużenie ważności
KTD – 42 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
KTD – 43  Wydawanie uprawnień diagnostom
KTD – 44  Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Zarządzanie ruchem:
KTD – 46  Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
KTD – 47  Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych

Usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu lubelskiego i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym

Powrót