Obsługa osób niepełnosprawnych

Innowacyjne rozwiązania dla osób niesłyszących – wideo - konferencje

Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się, w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Lublinie zainstalowany został specjalny telefon, umożliwiający dostęp do wideo - tłumaczeń. Dzięki temu urządzeniu, które łączy się za pośrednictwem internetu z profesjonalnym tłumaczem języka migowego – osoby niesłyszące mogą samodzielnie załatwiać swoje sprawy w urzędzie, bez wcześniejszego umawiania wizyty. Podczas wideo-konferencji możliwa jest komunikacja trzech osób: pracownika urzędu, tłumacza języka migowego oraz osoby niesłyszącej. Problem, z którym przychodzi osoba niesłysząca, rozwiązywany jest w czasie rzeczywistym. Urzędnik bierze udział w przeprowadzanej "rozmowie", jednocześnie wykonując formalności niezbędne do sfinalizowania sprawy.

Zapewnienie osobom uprawnionym usług tłumacza języka migowego w trakcie wizyty w Starostwie Powiatowym w Lublinie.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243)

I. Wymagane dokumenty
Podstawą do zapewnienia usług tłumacza języka migowego jest przesłanie przez osobę uprawnioną zgłoszenia do Punktu Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Zgłoszenie powinno być przesłane co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w urzędzie pocztą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat.lublin.pl lub faksem na numer 0815286601
Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:
  1. Imię i nazwisko osoby uprawnionej.
  2. Adres zamieszkania.
  3. Adres e-mail lub numer faksu.
  4. Wybrana metoda komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN*).
  5. Informacja na temat sprawy, załatwianej w urzędzie, przez osobę uprawnioną. W przypadku sprawy, która jest w toku, należy podać sygnaturę sprawy.
  6. Orzeczenie potwierdzające prawo do bezpłatnej usługi (więcej informacji w pozycji opłaty).
II. Opłaty
Świadczenie usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

III. Termin załatwienia sprawy
Zgłoszenie powinno być przesłane co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w urzędzie pocztą elektroniczną lub faksem.

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Punkt Obsługi Klienta, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin 
Tel.     081 528 66 03   
Fax.    081 528 66 01

V. Uwagi
Usługa będzie dostępna po wejściu w życie przepisów wykonawczych w sprawie zasad funkcjonowania rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.

Rejestr tłumaczy dla województwa lubelskiego będzie prowadzony przez Oddział Kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (tel. 81-74-24-226, e-mail: asapala@lublin.uw.gov.pl).

* PJM - polski język migowy,
SJM - system językowo-migowy,
SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych.