Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

XXXI Sesja Rady Powiatu w Lublinie

06-06-2013

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXXI sesji Rady Powiatu w Lublinie,

 która odbędzie się dnia 24 kwietnia 2013 r. o godz. 13:00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9.
Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 24 kwietnia 2013 r. (godz. 13:00  )

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie za rok 2012”.
7. Informacja dotycząca oceny stanu dróg po sezonie zimowym oraz planów remontów na rok 2013.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/234/2012 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2013.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego. 

11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
12.Wnioski i oświadczenia radnych.
13.Sprawy bieżące. 
14.Zamknięcie sesji. 
Powrót