Jesteś tutaj: Strona główna » Powiat » Rada Powiatu

Rada Powiatu w Lublinie


Rada powiatu - organ stanowiący i kontrolny samorządu powiatowego. Jego członkowie (radni) wybierani są w wyborach bezpośrednich w systemie wyborów proporcjonalnych.

W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 15 w powiatach liczących do 40.000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20.000 mieszkańców, ale nie więcej niż 29 radnych (art.9 ustawy o samorządzie powiatowym).

Zakres działania rady to:

 • stanowienie prawa miejscowego,
 • wybór i odwołanie zarządu,
 • powołanie i odwołanie na wniosek starosty skarbnika powiatu,
 • uchwalenie budżetu,
 • stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym działalności finansowej,
 • rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały o udzielaniu bądź nieudzielaniu absolutorium dla zarządu z tego tytułu.

Wybory do rady powiatu:

 • radni wybierani w wyborach bezpośrednich,
 • w powiatach do 40000 mieszkańców wybieranych jest 15 radnych, oraz po dwóch na każde następne rozpoczęte 20000 mieszkańców jednak nie więcej niż 29 radnych,
 • bierne prawo wyborcze przysługuje osobie mającej prawo wybierania do danej rady,
 • czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu 18-letniemu obywatelowi, który na stałe zamieszkuje na terenie danej gminy i jest wpisany w danej gminie do stałego rejestru wyborców.

Prawa wybierania nie mają osoby:

 • pozbawione praw publicznych pełnomocnym orzeczeniem sądu,
 • pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • ubezwłasnowolnione pełnomocnym orzeczeniem sądu.