Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 31 sierpnia 2017 r.

24-08-2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.08.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Jastków prowadzenia zadania publicznego polegającego na przebudowie istniejącego chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2418L Lublin – Snopków na odc. od km 2+465,70 do km 4+145,50 oraz od km 5+028,00 do km 5+112,00 w miejscowości Natalin i Snopków, na terenie Gminy Jastków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Jastków prowadzenia zadania publicznego polegającego na przebudowie zatoki autobusowej (dz. ewid. nr 324 - obręb Jastków) oraz budowie zatoki autobusowej (dz. ewid. nr 322/1, 324 – obręb Jastków oraz dz. ewid. nr 246 – obręb Piotrawin) zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2213L Jastków - Wygoda, na terenie Gminy Jastków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu  pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie sesji.  

 

 

 

Powrót