Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Lublinie

23-03-2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.03.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego położonych w obrębie ewidencyjnym Osmolice Pierwsze, Osmolice Drugie, Żabia Wola, jednostka ewidencyjna Strzyżewice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres powyżej trzech lat lokalu o pow. 59,69 m2 znajdującego się w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kłodnicy Dolnej, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, na cele mieszkalne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1140 o pow. 225 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Osmolice Pierwsze gm. Strzyżewice, stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, na cele techniczne związane z funkcjonowaniem sieci telefonii komórkowej DCS/GSM/UMTS.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku siłowni wodnej wraz z urządzeniami piętrzącymi przy młynie gospodarczym posadowionym na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1125/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Osmolice Pierwsze gm. Strzyżewice, stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń znajdujących się w budynku posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na przedszkole.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń znajdujących się w budynku gospodarczym posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na garaże.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń znajdujących się w budynku gospodarczym posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na garaże.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Głusk prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2265L na odcinku od km 6+946 do km 8+475 na terenie Gminy Głusk.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bełżycach wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Lubelskiego. 
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Modyfikacji planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżyce.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Borzechów.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bychawa.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbów.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głusk.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jabłonna.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jastków.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Konopnica.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzczonów.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niedrzwica Duża.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niemce.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzyżewice.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojciechów.
 37. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wólka.
 38. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wysokie.
 39. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zakrzew.
 40. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 41. Wnioski i oświadczenia radnych.
 42. Sprawy bieżące.
 43. Zamknięcie sesji. 
Powrót