Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu w Lublinie

23-09-2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.09.2016 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XXV sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 6. Informacja dotycząca planów działalności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na podstawie porozumienia zadania z zakresu właściwości Wojewody Lubelskiego dotyczącego edukacji, oświaty i wychowania w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia  dróg  powiatowych: 
  1. nr 2239L Bełżyce – Halinówka – Góra od km 0 + 000 do km 0 + 360 długości 0,360 km, nr 2317L ul. 1 – go Maja długości 0,130km, nr 2318L ul. Grażewicza długości 0,290 km, nr 2320L ul. Klarnera długości 0,230 km, nr 2322L ul. Partyzantów długości 0,120 km, nr 2323L ul. Prebendarska długości 0,440km, nr 2326L ul. 1000-lecia długości 0,370 km, nr 2327L ul. Wesoła długości 0,220 km, nr 2329L ul. Zielona długości 0,100 km, nr 2325L ul. Słoneczna długości 0,400km,  nr 2328L ul. Ks. Bisk. T.  Wilczyńskiego długości 1,130 km, nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce (ul. Krakowska, ul. Zielona, ul. Rynek) od km  80+ 440 do km 81+033 (długości 0,593 km)  + ul. Rynek (łącznik dawnej dr. 747) od km 0+000 do km 0+132 (dł. 0,132km) na terenie miasta Bełżyce, w gminie Bełżyce, na terenie Powiatu Lubelskiego kategorii drogi powiatowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 12,3 m2 znajdującego się w budynku Przychodni Specjalistycznej w Bełżycach, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Lublinie do zaciągania kredytów w latach 2016- 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzyżewice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zakrzew.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego. 
 16. Rozpatrzenie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Powiatu Lubelskiego Panem Antonim Skrabuchą (podjęcie uchwały).
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Sprawy bieżące. 
 20. Zamknięcie sesji.   
Powrót