Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu w Lublinie

21-02-2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 lutego 2020 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XVII sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji.

Poniżej porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Lubelski nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 56/2 o pow. 0,0747 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Bychawka Druga jednostka ewidencyjna Bychawa Gmina.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wólka prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 1564L Leonów – Włóki - Charlęż – Zawieprzyce – Wólka Zawieprzycka - dr. pow. 1563L na odcinku od km 9+354,50 do km 10+432,50 w miejscowości Bystrzyca na terenie Gminy Wólka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powierzenia Gminie Wólka prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2223L Sobianowice – Turka na odcinku od km 0+668,00 do km 0+972,00 w miejscowości Sobianowice na terenie Gminy Wólka.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Lublinie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Piotrowicach w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych z Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodzie technik pojazdów mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych z Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu z Technikum Agrobiznesu w Pszczelej Woli w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodzie technik rolnik z Technikum Rolniczego w Pszczelej Woli w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w Pszczelej Woli w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Pszczelej Woli w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Sprawy bieżące.
 22. Zamknięcie sesji.
Powrót