Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 17 maja 2018 r.

10-05-2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17.05.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XLVIII sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Powiatu w Lublinie.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Technikum w Bełżycach wchodzącemu w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących różny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głusk.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzczonów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Lublinie do zaciągnięcia kredytów w latach 2018-2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej    Powiatu Lubelskiego.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Zamknięcie sesji. 
Powrót