Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XLVII sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 12 kwietnia 2018 r.

05-04-2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.04.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Powiatu w Lublinie.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych nr 2425L, 2230L i 2232L w granicach administracyjnych Gminy Konopnica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Konopnica prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2425L Radawiec Duży – Konopnica położoną w granicach Gminy Konopnica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie sesji. 
Powrót