Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji

27-05-2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.05.2019 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji. Poniżej porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony do trzech lat części nieruchomości o pow. 30 m2 położonej w Bychawie gm. Bychawa, stanowiącej działkę nr 680/17 będącej własnością Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na garaż blaszany niezwiązany trwale z gruntem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wólka prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2224L Lublin – Wólka Lubelska – Pliszczyn – Sobianowice na odcinku od km 3+792 do km 4+306,73 w miejscowości Kolonia Pliszczyn na terenie Gminy Wólka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia woli o przeniesieniu na rzecz Skarbu Państwa prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dys jednostka ewidencyjna Niemce, oznaczonej  w ewidencji gruntów  i budynków jako działka nr 875/2 o pow. 0,1511 ha.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Powiatu w Lublinie do składu osobowego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim na kadencję 2019-2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubelski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm – Lublin S.A. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na uchwałę Nr VI/66/2019 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2262).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Borzechów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bychawa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głusk.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jabłonna.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jastków.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Konopnica.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzczonów.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niedrzwica Duża.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niemce.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzyżewice.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojciechów.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wólka.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wysokie.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zakrzew.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 29. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu w Lublinie  „Powiat Lubelski wolny od ideologii „LGBT”.
 30. Interpelacje i zapytania radnych.
 31. Wnioski i oświadczenia radnych.
 32. Sprawy bieżące.

 

godz. 14.00 - część uroczysta Sesji z okazji jubileuszu 20-lecia Powiatu Lubelskiego i Dnia Samorządu Terytorialnego 

 • Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Henryczki” z Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie,
 • Powitanie zaproszonych Gości,
 • „20 lat powiatów w Polsce. Doświadczenia, wyzwania i perspektywy.” - wykład okolicznościowy - dr Mariusz Sienkiewicz z Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • „20 lat Powiatu Lubelskiego” – wystąpienie Starosty Lubelskiego Zdzisława Antonia,
 • Wręczenie odznaczeń i wyróżnień,
 • Wystąpienia  zaproszonych Gości,
 • Koncert skrzypcowy  laureatki nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - Hani Król,
 • Zamknięcie obrad. 
Powrót