Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad LIII sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 6 września 2018 r.

30-08-2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.09.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się LIII sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Prezentacja - inwestycje przeprowadzone w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 współfinansowane w ramach realizowanych projektów i grantów oraz finansowane z budżetu powiatu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  Planu Pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania zwolnienia dyrektorowi Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres powyżej 3 lat lokalu o pow. 37 m2  znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach, Filia w Kiełczewicach, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres powyżej 3 lat lokalu  o pow. 53 m2  znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach, Filia w Kiełczewicach, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Głusk prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2265L na odcinku od km 7+048,65 do km 8+550,50 w miejscowości Nowiny na terenie Gminy Głusk.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wólka prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2100L Łuszczów – Janowice – Trzeszkowice na odcinku od km 1+035,69 do km 1+538,89 w miejscowościach Łuszczów Pierwszy Łuszczów Drugi na terenie Gminy Wólka.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wólka prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2224L Lublin – Wólka Lubelska – Pliszczyn – Sobianowice na odcinku od km 4+695 do km 4+875 w miejscowości Pliszczyn na terenie Gminy Wólka.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jastków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej    Powiatu Lubelskiego.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Zamknięcie sesji.  

 

Powrót