Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad IV sesji Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji

17-01-2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.01.2019 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się IV sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji. Poniżej porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu w Lublinie na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu w Lublinie na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony do 3 lat zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Dys, gm. Niemce, stanowiącej działkę nr 875/2 o pow. 0.1511 ha.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawiciela Powiatu Lubelskiego w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego – „Kraina wokół Lublina”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej    Powiatu Lubelskiego.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie sesji.
Powrót