Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego

Tytuł Projektu: „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: 13.6 Infrastruktura Kształcenia zawodowego i ustawicznego

Okres realizacji projektu: od 29 czerwca 2017 r. do 30 stycznia 2019 r.

Beneficjent: Powiat Lubelski

Wartość Projektu: 2 999 593,79 zł

Wkład EFRR: 2 932 373,23 zł

 

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez prace modernizacyjne, dostosowawcze istniejącej infrastruktury (pracowni/warsztatów kształcenia praktycznego) i zakup wyposażenia ukierunkowany na realizację w/w założeń. W ramach projektu wspartych zostanie pięć obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego objętych remontami budowlanymi oraz doposażonych w środki trwałe niezbędne do prowadzenia procesu edukacyjnego, wykorzystywanych w procesie kształcenia i rozwoju kompetencji kluczowych zorientowanych na potrzeby regionalnego rynku pracy.

Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną szkoły Powiatu Lubelskiego: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. H. Dobrzańskiego w Bychawie, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach.

Zakres działań planowanych do realizacji w poszczególnych placówkach będzie obejmował między innymi: zadania z zakresu ochrony środowiska, zakup wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych i warsztatów kształcenia zawodowego, prace modernizacyjne i dostosowawcze istniejącej infrastruktury w szkole oraz wdrożenie narzędzi opartych na TIK.