Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych ws. uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi

29-10-2019

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Na podstawie uchwały Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii wniosków dotyczących projektu zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
1) nazwa i adres,
2) dane rejestrowe,
3) osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
4) imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
 
Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych, P. II  pok. 220.
 
Uwagi i opinie można przesyłać od 30 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r.  
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
 
 
Powrót