Przedłużenie zawieszenia udzielania osobistych porad

Lublin, dnia 25 marca 2020 r.

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), uprzejmie informuję o przedłużeniu  do odwołania zawieszenia udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Jednocześnie przypominam, że istnieje możliwość uzyskania porad na odległość przez telefon lub za pomocą innych środków porozumiewania (telefon, e-mail).

 Starosta Lubelski
Zdzisław Antoń
(podpisano elektronicznie)

 

Dodatkowe możliwości umawiania terminów porad prawnych

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło osobom chcącym skorzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej (w systemie NPP ) lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w systemie NPO) możliwość osobistego umówienia terminu porady.

Poradę można umówić m.in. poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/

W dostępnym harmonogramie wybierają Państwo datę i godzinę porady. Następnie podają swoje inicjały, zapoznają się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz podają swój numer telefonu.

Jednocześnie zaznaczamy, że w związku z obecną sytuacją epidemiczną utrzymany zostaje system porad zdalnych – w związku z czym istotne jest podanie właściwego numeru Państwa telefonu. Osoby udzielające porad na odległość zadzwonią do Państwa we wskazanym przez Państwa terminie.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do korzystania z ww. funkcjonalności systemu nieodpłatnych porad prawnych.

 

Informacja Starosty Lubelskiego w sprawie uruchomienia punktów porad osobistych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację epidemiczną oraz stopniowe zmniejszanie obostrzeń, podejmujemy analizę zapotrzebowania na udzielanie osobistych nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego w punktach oraz możliwość zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych zgodnych z wydanymi w dniu 9 czerwca 2020 r.przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego zaleceniami dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem.

W związku z powyższym oraz zgłaszanym dużym zapotrzebowaniem - od 1 sierpnia 2020 r. uruchomione zostają porady osobiste w Gminie Strzyżewice (porady w czwartki w godz. 11.00 – 15.00 według dotychczasowego harmonogramu), Gminie Wysokie (porady w środy w godz. 10.00 – 14.00 według dotychczasowego harmonogramu) oraz Gminie Zakrzew (porady w czwartki w godz. 10.00 – 14.00 według dotychczasowego harmonogramu). 

Porady w pozostałych punktach będą udzielane w sposób zdalny do momentu zgłoszenia przez daną jednostkę zwiększonego zapotrzebowania na porady osobiste i spełnienia warunków bezpieczeństwa.

Jednocześnie przypominam, że porady zdalne odbywają się po umówieniu terminu porady pod numerem telefonu 81 52 86 714, e-mail: pomocprawna@powiat.lublin.pl lub poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości https://np.ms.gov.pl/ W stanie zagrożenia epidemicznego ustawodawca zniósł obowiązek składania oświadczeń (dotyczy tylko porad zdalnych) oraz rozszerzył dostępność ww. porad (od dnia 16 maja 2020 r.obejmują także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku).

Niezbędne informacje w zakresie organizacji udzielania porad na odległość otrzymają Państwo pod numerem telefonu 815286714 oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”.

Starosta Lubelski
Zdzisław Antoń

 

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

 

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

 

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.
 
 
 
 
 
 
Rozszerzenie zakresu udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294, zwanej dalej: „ustawą") poszerzające krąg beneficjentów oraz ułatwiające świadczenie nieodpłatnej pomocy w stanie epidemii.

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

 W związku z tym, iż nieodpłatna pomoc prawna jest pomocą publiczną, podlega ona regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.  Dlatego przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć " Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis".

 

Nowe wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie organizacji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości przedłożyło dodatkowe wytyczne w zakresie organizacji porad na odległość.

Porady w Powiecie Lubelskim będą organizowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, po złożeniu przez osobę potrzebującą pomocy za pośrednictwem e-mail:

pomocprawna@powiat.lublin.pl

 wniosku (w załączeniu nowy wzór wniosku) o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierającego oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Starostwa Powiatowego w Lublinie ustalą możliwy termin i formę porady prawnej.

Ponadto przy organizacji porad Ministerstwo Sprawiedliwości dopuszcza następujące sytuacje:

-wykonawca może udzielać pomocy z innych miejsc niż lokal, w którym znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – praca zdalna za pomocą telefonu lub sieci teleinformatycznej;

-w wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon (potrzeba sporządzenia notatki służbowej zawierającej Imię, Nazwisko, adres, numer PESEL, datę złożenia oświadczenia oraz przyczynę odstąpienia od pisemnej formy oświadczenia).

Niezbędne informacje w zakresie organizacji udzielania porad na odległość otrzymają Państwo pod numerem telefonu 815286714 oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”.

 

Załączniki:

Nowy wzór wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość [plik: .docx, 23,8 KB]

Instrukcja wypełnienia wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego [plik: .dox, 12,6 KB]

Wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości:

Komunikat  w związku z zagrożeniem koronawirusem 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 
Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Powiatu Lubelskiego będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację.
Lista Nieodpłatnego Poradnictwa - Powiat Lubelski - wersja uaktualniona [pdf, 356 KB]
 
Forma zapisu:
 
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  (81) 52 86 714. Porady prawne udzielane są wg kolejności zgłoszeń.
 
Kto udziela porad?
 
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.
 
Dla kogo?
 
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczacej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Oświadczenia osób uprawnionych dostępne są w załączniku nr 1.
 
npp 2019
npp 2020
npp 2020
 
 
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
 

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

1) poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub

3) sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym, oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

3a) nieodpłatnej mediacji.

 
Nieodpłatna pomoc prawdna od dnia 16 maja obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
 

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się (po uprzednim zgłoszeniu ww. faktu pod wskazany nr telefonu oraz złożeniu ww. oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady poza punktem), może zostać udzielona porada za pomocą środków porozumiewania się na odległość w umówionym terminie.

 

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1.  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
2.  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację
 
Nieodpłatna mediacja
 
1.  Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
2.  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
 
 
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
 
Na terenie powiatu lubelskiego utworzono 6 głównych punktów ze zmiennymi adresami stanowiącymi mobilne miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Są to:
 • Punkt Nr 1 w m. Bychawa – punkty mobilne w miejscowościach Krzczonów, Zakrzew, Wysokie;
 • Punkt Nr 2 w m. Głusk punkty mobilne w miejscowościach Jabłonna, Strzyżewice,
 • Punkt Nr 3 w m. Konopnica – punkt mobilny w miejscowości Wojciechów;
 • Punkt Nr 4 w m. Jastków  punkt mobilny w miejscowości Garbów;
 • Punkt Nr 5 w m. Niemce – punkt mobilny w miejscowości Wólka;
 • Punkt Nr 6 w m. Bełżyce – punkty mobilne w miejscowościach Niedrzwica Duża, Borzechów.
Prowadzenie Punktów Nr 1, 2, 3 powierzono organizacji pozarządowej, natomiast prowadzenie Punktów Nr 4, 5, 6 adwokatom oraz radcom prawnym. Wszystkie punkty usytuowane są w lokalach gminnych, tym samym informacje o szczegółowym ich umieszczeniu można uzyskać w poszczególnych gminach. Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, którym ta pomoc przysługuje, mogą ją uzyskać w każdym przedstawionym punkcie niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.
 
Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się wszystkie niezbędne informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/
 
Natomiast informacje na temat organizacji pozarządowej prowadzącej w 2020 roku jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lubelskiego można znaleźć pod linkiem: http://pomocprawna.oic.lublin.pl/ www.bonafideslublin.pl
 

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Lubelskim w 2020 r.

Plik jpg - Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Lubelskim w 2020 r.

 

Załączniki:

 

e-Poradniki Nieodpłatna Pomoc Prawna:

2020 r.

2019 r.

2018 r.