Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały

15-07-2020

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Lubelskiego za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Na podstawie uchwały Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Lubelskiego za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Promocji
i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

1)    nazwa i adres,

2)    dane rejestrowe,

3)    osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,

4)    imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  a.kalinowska-galat@powiat.lublin.pl,

2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście
w Punkcie Obsługi Klienta lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Lublinie
ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.

 

Uwagi i opinie można przesyłać od 15 do 28 lipca 2020 r.   

 

Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Lubelskiego za osiągnięcia w nauce i sporcie [plik:docx, 15,1 KB]

Uzasadnienie [plik: docx, 14,3KB]

Regulamin przyznawania Stypendium Starosty Lubelskiego za osiągnięcia w nauce i sporcie [plik:docx, 20,1 KB]

Wniosek [plik: docx, 57,5 KB]

Powrót