Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

21-09-2017

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Na podstawie uchwały Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Zarząd Powiatu w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) działające na terenie powiatu lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

  1. nazwa i adres organizacji;
  2. numer KRS;
  3. nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi organizacji w konsultacjach, uprawnionej do reprezentowania organizacji.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

  1. Zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wktd@powiat.lublin.pl,
  2. Zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa, pok. 8 (budynek B).

Uwagi i opinie można przesyłać w dniach 21 – 29 września 2017 r.

Dokumenty do pobrania:

Powrót