Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Wygodniej, szybciej, bezpieczniej

06-08-2018

W dniu 13 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą nr CCLXXXVI/5657/2018 wybrał do dofinansowania projekt nr RPLU.08.02.00-06-0001/17-00 pt. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działania 8.2 Lokalny układ transportowy (tryb pozakonkursowy).

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 17 lipca 2018 r.

Całkowita wartość projektu: 210 654 470,57 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane 206 797 883,23 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 119 999 999,99 zł

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez 20 powiatów ziemskich z terenu województwa lubelskiego: lidera projektu Powiat Lubelski oraz partnerów: Powiat Bialski, Powiat Biłgorajski, Powiat Chełmski, Powiat Hrubieszowski, Powiat Janowski, Powiat Krasnostawski, Powiat Kraśnicki, Powiat Lubartowski, Powiat Łęczyński, Powiat Łukowski, Powiat Opolski, Powiat Parczewski, Powiat Puławski, Powiat Radzyński, Powiat Rycki, Powiat Świdnicki w Świdniku, Powiat Tomaszowski, Powiat Włodawski, Powiat Zamojski.

Przedsięwzięcie obejmuje realizację 28 zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej na terenie ww. powiatów. Przebudowanych i wybudowanych zostanie łącznie 205,81 km dróg
(w tym: 204,93 km – całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg; 0,88 km – całkowita długość wybudowanych nowych dróg oraz 26,92 km – długość wspartej infrastruktury rowerowej). Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich, a tym samym poprawa mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędowych i trzeciorzędowych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi. Celami bezpośrednimi przedsięwzięcia priorytetowego jest: podniesienie potencjału gospodarczego regionu, a tym samym zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i przyciągnięcie inwestorów i innowacji, a to przyczynia się do nowych lokalizacji działalności gospodarczych i tworzenia miejsc pracy, - zwiększenie  przepustowości transportowej regionu poprzez sprawną i funkcjonalną sieć drogową i poprawę parametrów technicznych ciągów komunikacyjnych objętych projektem, -zwiększenie płynności, komfortu i bezpieczeństwa podróży dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, - zwiększenie mobilności mieszkańców, - zwiększenie dostępności do miasta wojewódzkiego, regionalnych i subregionalnych ośrodków rozwoju gospodarczego, a tym samym poprawa dostępności do podstawowych usług publicznych, w szczególności edukacji, opieki zdrowotnej i rynku pracy, - wzrost atrakcyjności turystycznej regionu i wykorzystania istniejącego potencjału turystycznego, - poprawienia warunków do rozwijania współpracy międzynarodowej, - aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów wiejskich zagrożonych marginalizacją społeczną i ekonomiczną, - wyrównywanie różnic między miastem a wsią w dostępie do usług społecznych, - zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów uczestników ruchu drogowego. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na integrację regionalnego układu transportowego z krajowym systemem transportowym, a w szczególności z drogami należącymi do transeuropejskiej sieci drogowej.

Wszystkie inwestycje drogowe objęte projektem zostaną zrealizowane do końca 2019 r.

Powrót