Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Wizyta Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w POW w Matczynie

06-03-2019

4 marca w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie odbyło się spotkanie osób niepełnosprawnych z gośćmi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawicielami Zarządu Powiatu w Lublinie i Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na wstępie kierownik Powiatowego Ośrodka Wparcia w Matczynie omówiła zakres działań, zadania statutowe i podstawowe cele działalności placówki. Następnie goście obejrzeli prezentację multimedialną ukazującą ważniejsze wydarzenia z życia placówki. Zwiedzali także poszczególne pracownie, rozmawiali z uczestnikami zajęć i z pracownikami Ośrodka na temat bieżących potrzeb i problemów.
 
W dalszej części spotkania  dyskutowano  o aktualnych inicjatywach rządowych dotyczących poprawy poziomu życia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, zapewnienia równych szans, wsparcia ekonomii społecznej. Zwrócono uwagę na istotę budowania dialogu społecznego w zakresie współpracy rządu, osób niepełnosprawnych, pracodawców, placówek pomocy społecznej. Podkreślano ważną rolę samorządów w zaspokajaniu potrzeb osób z niepełnosprawnością na poziomie lokalnym.
 
Na spotkaniu obecni byli: Minister Krzysztof Michałkiewicz, Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW Albin Mazurek, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW Mariusz Kidaj, Kierownik Oddziału ds. pomocy instytucjonalnej Wydziału Polityki Społecznej LUW Małgorzata Frant-Błażucka.
 
Ośrodek w Matczynie jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubelskiego realizującą zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej. W zajęciach uczestniczy 40 osób niepełnosprawnych (mieszkańcy Gminy Bełżyce, Wojciechów, Niedrzwica Duża, Chodel, Strzyżewice i Konopnica). Celem Ośrodka jest  wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego; kształtowanie właściwych postaw społecznych zwłaszcza zrozumienia, tolerancji oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.  Niezmiernie istotne jest podmiotowe traktowanie we wzajemnych relacjach pomiędzy uczestnikami zajęć a personelem placówki,  udzielanie wsparcia na zasadzie równości i wzajemności poprzez wymianę informacji oraz stwarzanie warunków bezpośredniego doświadczenia, by pomóc osobie niepełnosprawnej w uzyskaniu autonomii i niezależności. Dotyczy to partnerskiej rady i pomocy w sprawach związanych ze współżyciem społecznym, załatwianiem spraw urzędowych, wizyt u lekarza, gospodarowania środkami pieniężnymi, prowadzenia gospodarstwa domowego, motywowania do pracy poprzez wykorzystanie indywidualnych umiejętności i predyspozycji. Istotne jest również ugruntowanie w uczestnikach poczucia własnej wartości, wpływu na własne życie, niezależności i poczucia sprawczości w działaniu. Uczestnicy uczą się rozpoznawać zachowania agresywne, asertywne, uległe; panować nad stresem; przezwyciężać problemy; podejmować decyzje. Celem pracy placówki jest również ukazanie osobom niepełnosprawnym szerokiego wachlarza  możliwości spędzania czasu wolnego w zakresie czynnym i biernym oraz uspołecznienie, aktywizacja i  integracja ze środowiskiem.
 
Powrót