Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Uproszczenia w prawie

11-01-2012

W dniu 1 stycznia 2012 roku, weszła w życie nowa ustawa Prawo geologiczne i górnicze. Wprowadza ona m.in. uproszczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie geologii i górnictwa. Istotną nowością oczekiwaną przez wielu właścicieli nieruchomości będzie możliwość wydobywania piasku i żwiru bez koncesji.

Wydobywanie to dotyczy zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jeżeli jednocześnie wydobycie:

1) będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych;

2) nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym;

3) nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Właściciel nieruchomości, który zamierza podjąć wydobycie, będzie zobowiązany z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym Starostę.
Będzie jednocześnie musiał określić lokalizację zamierzonych robót oraz przewidywany czas ich wykonywania.

W przypadku naruszenia wspomnianych wymagań właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, nakaże wstrzymanie wydobywania kopaliny.
Kopia tej decyzji niezwłocznie zostanie przekazana Staroście.

Należy wspomnieć że ustawa dopuszcza wydobycie na potrzeby własne
w sposób ograniczony tylko i wyłącznie do piasków i żwirów.

Za nielegalne wydobywanie kopalin (bez wymaganej koncesji lub bez zgłoszenia Staroście zamiaru wydobycia kopalin na własne potrzeby) ustalono opłatę podwyższoną w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej bez koncesji kopaliny.

Opłaty podwyższone będą ustalane przy zastosowaniu stawki obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania. Opłatę będzie trzeba wnieść w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981) obowiązującej od 1 stycznia 2012 r.

Powrót