Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji ws. określenia rozkładu godzin pracy aptek

15-11-2019

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat projektu Uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu lubelskiego prowadzonych od dnia 29 października 2019 r. do dnia 12 listopada 2019 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r., poz. 2118).
 
Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.
 
Konsultacje były przeprowadzone w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.toporowska@powiat.lublin.pl,
2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, składanych osobiście w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych.
 
Informacje o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl oraz splublin.bip.lubelskie.pl.
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
Projekt ww. uchwały został poddany konsultacjom społecznym oraz przedstawiony do zaopiniowania przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim.
 
W wyznaczonym terminie konsultacji społecznych tj. od dnia 29 października 2019 r. do dnia 12 listopada 2019 r. wpłynęły pisma od trzech właścicieli Aptek z terenu Gminy Bełżyce, w których właściciele aptek wnoszą sprzeciw do zaproponowanych dyżurów aptek funkcjonujących na terenie Gminy Bełżyce argumentując mi. in. tym, że dyżur do godzin rannych uważany  jest za bezcelowy  i narażający kondycję finansową tych aptek.
 
Z uwagi na fakt, że w  dniu 13 listopada 2018 r. wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Lublinie pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w załączniku którego zostało przedstawione Rozstrzygniecie nadzorcze NR PN-II.431 31.322.2018 Wojewody Lubelskiego z dnia  9 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały  Nr LIV/525/2018 Rady Powiatu w Lublinie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego, gdzie w uzasadnieniu organ zarzucił, iż wbrew dyspozycji art. 94 ust.1 ustawy Prawo farmaceutyczne  rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego określony przedmiotowa uchwałą nie zapewniał całodobowej dostępności świadczeń w porze nocnej należy dostosować się do ww. Rozstrzygnięcia nadzorczego oraz uzasadnienia, które  zostało poparte niezwykle bogatym orzecznictwem potwierdzającym konieczność zapewnienia dostępności aptek w porze nocnej.  Biorąc całokształt sytuacji jaka wytworzyła się wokół problemu godzin pracy aptek został skonstruowany projekt uchwały uwzględniający całodobową dostępność świadczeń w porze nocnej.Wprowadzenie comiesięcznej zmiany dyżurów ma na celu uzyskanie kompromisu między właścicielami aptek.
 
Jak wynika z powyższego, zwolnienie aptek z terenu Gminy Bełżyce z pełnienia dyżurów całodobowych nie jest możliwe. Założeniem organu powiatu lubelskiego zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.) jest zapewnienie dla każdego mieszkańca powiatu świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej i dni wolne od pracy realizowanych przez apteki znajdujące się w największych ośrodkach powiatu  tj. Gmina Bełżyce i Bychawa.
 
Ponadto, odnosząc się do względów ekonomicznych nie można kierować się opłacalnością prowadzenia apteki wyłącznie przez pryzmat niedogodności pory nocnej. Należy mieć również na względzie dobro mieszkańców oraz nagłe i trudne do przewidzenia sytuacje wymagające korzystania z usług apteki. Prowadzenie działalności gospodarczej zazwyczaj wiąże się z ponoszeniem kosztów, co powinno ale nie musi mieć związku z uzyskaniem zysku.
 
Ustalony w załącznikach do projektu uchwały Rady powiatu w Lublinie rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych stwarza możliwość jak najlepszego i najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek, a zaistnieje nadzwyczajna, trudna do przewidzenia potrzeba podania leku.
 
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim w dniu 12 listopada 2019 r. przedłożyła pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.
 
W związku z powyższym nie wprowadza się zmian w projekcie uchwały.
 
Powrót