Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi

26-08-2020

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 2118).

Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), działające na terenie Powiatu Lubelskiego.

Konsultacje były przeprowadzone w formie:

  1. zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: transport@powiat.lublin.pl,
  2. zgłaszania uwag i opinii na piśmie, składanych osobiście w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa, p. 8 (budynek B).

Informacje o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl oraz splublin.bip.lubelskie.pl

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Projekt ww. uchwały został poddany konsultacjom społecznym oraz przedstawiony do zaopiniowania przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim.

W wyznaczonym terminie konsultacji tj. w dniach 10-24 sierpnia 2020 r. w trybie ogólnym nie zgłoszono żadnych uwag ani opinii. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim w dniu 24 sierpnia 2020 r. przedłożyła pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie (opinia w załączeniu).

W związku z powyższym nie wprowadza się zmian w projekcie uchwały.

 

Lublin, dnia 26 sierpnia 2020 r.

 

Opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim [plik: PDF, 89 KB]

Powrót