Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznej dotyczącej projektu uchwały

29-07-2020

Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Lubelskiego za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 2118).

Do udziału w konsultacjach zaproszone zostały organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.

 

Konsultacje były przeprowadzone w formie:

1)  zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.kalinowska-galat@powiat.lublin.pl,

2)  zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście
w Punkcie Obsługi Klienta lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Lublinie
ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.

Informacje o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl, oraz splublin.bip.lubelskie.pl.

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

W wyznaczonym terminie konsultacji  tj.: od 15 do 28 lipca 2020 r. uprawnione
do udziału w konsultacjach organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie zgłosiły żadnych uwag.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały oraz nie wniosła uwag do uzasadnienia w przedmiotowej sprawie.

Opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim. [Plik PDF, 253 KB]

Powrót