Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2018 rok

13-11-2017

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2018 rok prowadzonych w okresie od 18 października 2017 r. do dnia 2 listopada 2017 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r., poz. 2118).
Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.
Konsultacje były przeprowadzone w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eps@powiat.lublin.pl,
2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, składanych osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9.
Informacje o konsultacjach umieszczono na stronach internetowych: www.powiat.lublin.pl oraz www.splublin.bip.lubelskie.pl
W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do ww. projektu uchwały.
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim przedłożyła pozytywną opinię dotyczącą projektu Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2018 rok.
W związku z powyższym nie wprowadza się zmian w projekcie uchwały.

 

Powrót