Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z konsultacji 2013

08-11-2012

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2013 rok”.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 102, poz. 1911).

Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  działające na terenie Powiatu Lubelskiego.

Konsultacje trwały od dnia 25 października 2012 r. do dnia 5 listopada 2012 r.

Konsultacje były przeprowadzone w formie:

1)      zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b.dziuba@powiat.lublin.pl,

2)      zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogły być składane osobiście w Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury, p.217.

Informację o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 
W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii ani wniosków do ww. projektu uchwały.

W związku z powyższym nie wprowadza się zmian w projekcie uchwały poddanej  konsultacji.

Powrót