Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2018 rok.

18-10-2017

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2018 rok.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

1)      nazwa i adres,

2)      dane rejestrowe,

3)      osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,

4)      imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eps@powiat.lublin.pl,

2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

 

Uwagi i opinie można przesyłać do dnia 2 listopada 2017 r.    

 

Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2018 rok

Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi wykonywać zadania powiatu zaliczane do zadań o charakterze pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Uzasadnienie

Powrót