Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu w Lublinie w 24 września 2020 r.

18-09-2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 września 2020 r. o godzinie 13:00 odbędzie się XXII sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji.

Porządek obrad XXII sesji
Rady Powiatu w Lublinie
w dniu 24 września 2020 r. 
(godz. 1300)

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za pierwsze półrocze 2020 roku.
 6. Sprawozdania na temat działań podejmowanych przez Nadzory Wodne na terenie Powiatu Lubelskiego za 2019 r.:
  a)        Nadzór Wodny w Krasnymstawie.
  b)       Nadzór Wodny w Lubartowie.
  c)        Nadzór Wodny w Lublinie.
  d)       Nadzór Wodny w Łęcznej.
  e)       Nadzór Wodny w Opolu Lubelskim.
  f)        Nadzór Wodny w Puławach.
  g)       Nadzór Wodny w Zamościu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Strzyżewice nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubelskiego położonej Osmolicach Pierwszych  gm. Strzyżewice, stanowiącej działkę nr 1138/20 o pow. 0.3983 ha.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat  placu o pow. 20 m2  pod kontener handlowy, znajdującego się na nieruchomości będącej własnością  Powiatu Lubelskiego, położonej
  w obrębie ewidencyjnym Bełżyce – Centrum jednostka ewidencyjna Bełżyce Miasto, stanowiącej działkę nr 1043 o pow. 0.7163 ha.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wólka prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2000L dr. woj. 828 – Kijany- Łuszczów – dr. kraj. 82 na odcinku od km 0+060,75 do km 0+349,22 w miejscowości Łuszczów Pierwszy na terenie Gminy Wólka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego  wymiaru zajęć  dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć  wicedyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu lubelskiego, od dnia 1 września 2020 roku z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez inne organy niż Powiat Lubelski.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Lubelskiego za osiągnięcia w nauce i sporcie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Lubelskiego ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”
 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowego „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Lubelskiego” w Lublinie i nadania Statutu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Matczynie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jastków.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Sprawy bieżące.
 24. Zamknięcie sesji. 
Powrót