Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XX sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 25 czerwca 2020 r.

19-06-2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 czerwca 2020 r. o godzinie 13:00 odbędzie się XX sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji.

Porządek obrad XX sesji
Rady Powiatu w Lublinie
w dniu 25 czerwca 2020 r. 
(godz. 1300)

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Lubelskiego za 2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Lublinie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
  w Lublinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Powiatu Lubelskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
 15. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Sprawy bieżące.
 23. Zamknięcie sesji. 
Powrót