Aktualności

Zdjęcie Artykułu

PCPR szkoli pracowników

13-09-2012

W dniu 10 września 2012 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Stowarzyszenie „Wspierajmy się” z Bełżyc. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym: ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Szkolenie nt rodzinnego wywiadu środowiskowego jako dowodu i instrumentu w postępowaniu w sprawach pomocy społecznej zostało poprowadzone przez Panią Renatę Rojek – Kierownika Oddziału ds. pomocy środowiskowej w Wydziale Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Zostały na nim poruszone m. in. zagadnienia dotyczące zmian w zakresie rodzinnego wywiadu środowiskowego, weryfikacji wysokości świadczeń pomocy społecznej w kontekście zmiany kryteriów dochodowych, sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego i roli pracownika socjalnego w postępowaniu.
Jest to kolejne spotkanie zorganizowane przez PCPR w Lublinie dla kadr pomocy społecznej. Doskonalenie zawodowe pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z powiatu Lubelskiego i nie tylko odbywa się w dość szerokim zakresie. Dotychczas odbyły się szkolenia, m.in. z postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, opracowywania i realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny i 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, z zakresu zmian w świadczeniach rodzinnych, w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego (obowiązujące od 14 października 2011 r. oraz wchodzące w życie 1 stycznia 2012 r.), z konstruowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS w projektach systemowych. Podczas ostatniego spotkania, uczestnicy szkolenia zgłaszali potrzebę zorganizowania kolejnych szkoleń oraz warsztatów o tematyce: udzielania świadczeń pomocy społecznej, prawa pracy i innych związanych z bieżącą działalnością jednostek.
Powrót