Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Otwarty konkurs ofert - nieodpłatna pomoc prawna

04-11-2015

Zarząd Powiatu w Lublinie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

 1. Rodzaj zadania

  Powierzenie prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. na terenie powiatu lubelskiego, zgodnie z załączonym Harmonogramem.

 2. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

  O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa (art. 4 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

  O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 3. Wysokość przeznaczonych środków publicznych

  Na realizację zadania przeznacza się dotację w wysokości 179 838 zł.

 4. Zasady przyznawania dotacji

  Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
  1)  ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255),
  2)  ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z póź. zm.),
  3)  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

 5.  Termin i warunki realizacji zadania

  1) Zadanie ma być realizowane na terenie powiatu lubelskiego w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia w 2016 roku w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, zgodnie z załączonym Harmonogramem….,       stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  2) Realizując zadanie z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej należy zapewnić profesjonalne i rzetelne udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów oraz poufność w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem.
  3) Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie z art. 5  ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
  4) Szczegółowe warunki realizacji zadania, określa umowa sporządzona według wzoru, określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
  5) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru, określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 6. Termin i warunki składania ofert

  1) Oferty należy składać w terminie do 26.11.2015 r. w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w  ww. rozporządzeniu z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty. Nie będą rozpatrywane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

  2) Na kopercie należy umieścić pieczątkę Podmiotu występującego o dotację z pełną jego nazwą, adresem oraz nazwą zadania: „Konkurs ofert: REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA 3 PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2016 r.

  3) Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.

  4) Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
  a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego rejestru/ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  b) aktualny statut organizacji,
  c) wykaz usług z ostatnich trzech lat, stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia,
  d) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
  e) pisemne zobowiązania (wzór stanowi załącznik nr 3,4 do niniejszego ogłoszenia):
  zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, załącznik nr 3,
  zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów, załącznik nr 4,
  oświadczenie oferenta o barku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia.
  f) kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  g) oświadczenie o posiadaniu zasobów rzeczowych: laptop.

 7. Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert

  1) Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert
  2) Oferty złożone na niewłaściwych formularzach, bez wymaganych załączników lub po terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
  3) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji
  4) Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi
  5) Do uchwały Zarządu Powiatu w Lublinie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
  6) Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa. Skład komisji konkursowej oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu w Lublinie. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzany jest protokół.
  7) Przy ocenie merytorycznej oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  a) posiadane zasoby osobowe (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) oraz kwalifikacji osób, przy udziale, których zadanie będzie realizowane - liczba adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych
  b) minimum dwuletnie doświadczenie Oferenta w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych (2 letnie doświadczenie – 1 pkt, 3 letnie doświadczenie - 2 pkt, więcej niż 3 letnie doświadczenie – 3 pkt)
  c) posiadane rekomendacje (minimum 1 – 1 pkt, 2- 2 pkt, powyżej 3 – 3 pkt)
  d) ilość godzin świadczonej pomocy, ponad minimalną liczbę godzin przewidzianą w Harmonogramach stanowiących załącznik nr 1,2 (minimum 4 godziny – 1 punkt, 5 godzin - 2 punkty, powyżej 5 godzin – 3 punkty).
  8) Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Lublinie po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania.
  9) O wyborze oferty i przyznaniu dofinansowania oferent zostanie powiadomiony, pisemnie, pocztą tradycyjną lub elektroniczną bądź telefonicznie.
  10) Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublinie niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Powiatu w Lublinie przedmiotowej uchwały.
  11) Dotacja przyznana organizacji pozarządowej  zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego.
  12) Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.

 8. W 2015 r. z budżetu powiatu nie przeznaczono żadnych środków finansowych na ten cel

Do pobrania:

Powrót