Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Opinia - Kowent Powiatów Województwa Lubelskiego

22-06-2010

Konwent Starostów Województwa Lubelskiego negatywnie ocenia propozycje zmian w Planie Finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, wynikających ze zwiększenia przychodów Funduszu o kwotę 2 355 739 tys. zł, z tytułu wyższych wpływów ze składki zdrowotnej.

Propozycje te nie rozwiązują problemów jakie miały miejsce w trakcie kontraktowania świadczeń na rok 2010 (np. poziom finansowania lecznictwa szpitalnego, ograniczenie nakładów na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, pogorszenie warunków świadczenia usług z zakresu rehabilitacji), a przede wszystkim spowodują pogorszenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w wielu regionach kraju.


Konwent Starostów Województwa Lubelskiego oczekuje od NFZ zrealizowania w pełni uzgodnionego z naszą ogólnopolską organizacją samorządu terytorialnego ? postulatu zwiększenia nakładów na świadczenia zdrowotne w tych regionach, które ucierpiały na wprowadzeniu okresu przejściowego (rok 2010) dla nowego algorytmu naliczania środków dla oddziałów wojewódzkich NFZ. Szczególnie dotyczy to województw Polski Wschodniej ? w tym województwa lubelskiego.


Analiza propozycji zmian w Planie Finansowym NFZ utwierdza w przekonaniu, że aspekty te nie zostały uwzględnione i spowodują pogłębienie różnic w poziomie finansowania poszczególnych województw.


Za nieuzasadnioną uważamy skalę zwiększenia nakładów na refundację leków, aż o 11,83% kosztem innych świadczeń.


W przypadku Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w proponowanym zwiększeniu planu finansowego o kwotę 137 488 tys. zł. (wzrost o 4,6 %) przewidziano wzrost finansowania refundacji leków aż o 112 158 tys. zł. (wzrost o 31,84%) kosztem innych świadczeń, w szczególności lecznictwa szpitalnego tylko o 12 330 tys. zł. (wzrost o 0,85%).


Na pozostałe świadczenia zdrowotne (ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza i.t.d. ) nie przewiduje się żadnych dodatkowych środków.


Taki podział środków może doprowadzić do dalszego pogorszenia sytuacji Samodzielnych Publicznych Zespołów Opieki Zdrowotnej na terenie województwa lubelskiego, a tym samym do pogorszenia dostępności pacjentów do opieki medycznej.
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Lubelskiego

Paweł Pikula
Starosta Lubelski
Powrót