Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie o konkursie ofert na przyznanie wyłączności w zakresie stoisk handlowych "Dożynki Radawiec 2017"

19-07-2017


I. ORGANIZATOR


Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
ul. Dolna Panny Marii 3
20-010 Lublin
www.wok.lublin.pl
tel. 81 532 42 08 wew. 21, 509 593 403, 607 306 555
dozynki.lubelskie2017@gmail.com
Oferty można składać w godzinach pracy instytucji: 8.00-16.00 – w Sekretariacie


II. ZAKRES OBSŁUGI
1. Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi stoisk handlowych imprezy pod nazwą „Dożynki Wojewódzkie - Radawiec 2017”, w terminie 27 sierpnia 2017 r. na terenie lotniska sportowego w Radawcu k/Lublina w godzinach 6:00 – 24:00 na zasadzie wyłączności. Prognozowana liczba uczestników wydarzenia: 25 000.
2. W ramach wyłączności stoisk handlowych Organizator wyznaczy stoiska zgodnie z planem sytuacyjnym.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi Organizatora.
4. Przez stoiska handlowe rozumie się wszelkie stoiska dopuszczone do handlu w trakcie w/w imprezy a w szczególności stoika z zabawkami, balonami, rękodziełem itp. z wyłączeniem:

  • usług gastronomicznych,
  • usług z zakresu wesołe miasteczko,
  • sprzedaży piwa,
  • stoisk Lokalnej Grupy Działania,
  • stoisk piekarni,
  • stoisk Powiatu Lubelskiego,
  • stoisk wystawy rolniczej,
  • stoisk sponsorskich,
  • stoisk firmowych,
  • oraz innych zakazanych prawem lub wymagających specjalnej koncesji.

5. Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi punktów handlowych w trakcie trwania imprezy, oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru.
7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania sprawnych: instalacji i urządzeń elektrycznych.
8. Wykonawca ma prawo do odsprzedawania stoisk będących przedmiotem wyłączności.

III.PROCEDURA
1. Tryb udzielenia zamówienia – konkurs ofert.
2. Kryteria oceny ofert – najwyższa cena, nie mniejsza niż 8.000 zł netto.
3. Informacje administracyjne:
4. Termin i miejsce składania ofert – włącznie do dnia 26.07. 2017 r. (środa), do godz. 16:00 – ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin – SEKRETRIAT (1 piętro)
5. Termin zamieszczenia ogłoszenia o wygranym konkursie: 28.07.2017 r. -
Strona internetowa Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie: www.wok.lublin.pl
6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Organizatora w zakresie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być złożona Organizatorowi w zaklejonym opakowaniu opisanym na zewnętrznej stronie w następujący sposób:


„Oferta – obsługa handlowa DOŻYNKI - RADAWIEC 2017”


2. Ponadto na zewnętrznej stronie opakowania należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów Wykonawcy, a także liczbę stron (należy określić, ile stron znajduje się w opakowaniu).
3. Oferta tj. formularz oferty wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
4. Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, każda ponumerowana strona oferty musi być opatrzona imienną pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do podpisywania oferty.

V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1. Ofertę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego konkursu
2. Nazwę firmy, adres, NIP, telefon kontaktowy,
3. Oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego konkursu.


VI.PLANOWANY TRERMIN ZAWARCIA UMOWY
Organizator przewiduje zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w konkursie do dnia 04.08.2017 r.


VII. ZAŁĄCZNIKI
1. Oferta Wykonawcy [pdf, 56kb]
2. Oświadczenie Wykonawcy [pdf, 59kb]
3. Program wydarzenia [ pdf, 46kb]
4. Karta informacyjna [pdf, 19kb]

 

 

Powrót