Aktualności

Zdjęcie Artykułu

LGD - Kraina Wokół Lublina - ogłasza kolejny nabór wniosków

17-09-2013

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o II naborze wniosków w 2013 roku

o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego  „Kraina wokół Lublina”
w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

Małe projekty
(limit dostępnych środków – 1 406 000,00 zł)

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

 1. Szlaki i obiekty turystyczne

Zakres projektów:

 • budowa lub modernizacja obiektów publicznych służących rozwojowi turystyki; zakup takich obiektów np. na centrum informacji turystycznej;
 • zagospodarowanie (odnowa) centrów wsi znajdujących się na szlakach turystycznych;
 • zagospodarowanie miejsc związanych z ruchem turystycznym (parkingi, oświetlenie tych miejsc, chodniki przy tych miejscach);
 • wytyczenie i oznakowanie tras turystycznych.
 • budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 370 000,00 zł

 1. Sztuka kulinarna KwL

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 74 000,00 zł

 1. Produkty charakterystyczne dla obszaru LGD

Zakres projektów:

 • budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lokalnych;
 • budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych;
 • zakup wyposażenia, materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji tradycyjnych produktów lokalnych

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 74 000,00 zł

 1. Place zabaw

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 259 000,00 zł

 1. Restauracja zabytkowych obiektów przyrodniczych i historycznych

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 148 000,00 zł 1. Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury i sportu

Zakres projektów:

 • promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia;
 • kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;
 • kultywowanie języka regionalnego i gwary;
 • kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
 • zakup strojów i instrumentów dla zespołów artystycznych, w tym grup folklorystycznych;

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 185 000,00 zł

 1. Publikacje o obszarze LGD

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 148 000,00 zł

 1. Inkubatory rzemiosła i produktu lokalnego

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 74 000,00

 1. Zagospodarowanie terenów zielonych otoczenia budynków użyteczności publicznej lub usługowych z uwzględnieniem roślinności charakterystycznej dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 74 000,00 zł

Odnowa i rozwój wsi
(limit dostępnych środków-  3 624 884,44 zł)Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania :Kraina wokół Lublina” pod nazwą: 1. Szlaki i obiekty turystyczne

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 560 000 zł

 1. Renowacja zabytkowych obiektów przyrodniczych i historycznych

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 96 000,00 zł

 1. Obiekty sportowe przystosowane do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 1 400 000 zł

 1. Inkubatory rzemiosła i produktu lokalnego

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 1 068 884,44 zł

 1. Zagospodarowanie terenów zielonych otoczenia budynków użyteczności publicznej lub usługowych z uwzględnieniem roślinności charakterystycznej dla obszaru LGD „KwL”

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 500 000 zł

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
(limit dostępnych środków -   1 517 855,62 zł)

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

 1. Oferta turystyki aktywnej i ekoturystyki

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 100 000,00 zł

 1. Tworzenie i modernizacja przedsiębiorstw

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 1 417 855,62 zł

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(limit dostępnych środków -  470 589,00 zł)

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

 1. Usługi turystyczne z zakresu gastronomii, miejsc noclegowych i agroturystyki

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 200 000,00 zł

 1. Tworzenie i modernizacja przedsiębiorstw

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 270 589,00 zł

 1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:                   

od 01 października do 23 października 2013 r.

2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin tel. 81 532 30 65

3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i  terminie wskazanym w ogłoszeniu,  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:00.

4/ Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b,
 • w siedzibie Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin
 • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl
 • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” www.krainawokollublina.pl  w zakładce „Nabór wniosków”,
 • na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (dotyczy działań: Różnicowanie w kierunku nierolniczej , „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”)

5/ Kryteria wyboru projektów przez LGD w ramach działania „małe projekty” ,  „Odnowa i rozwój wsi”. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” określone i opisane zostały w  Lokalnej Strategii Rozwoju (rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl .

6/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

Do dofinansowania zakwalifikowane będą operacje, które w ocenie  wg Lokalnych Kryteriów Wyboru uzyskają minimalną liczbę punktów:

 • dla działania: „Odnowa i rozwój wsi” 3 pkt.
 • dla „małych projektów”4 pkt.
 • dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 3 pkt.
 • dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 3 pkt.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Powrót