Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Kolejny krok do "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej”

11-08-2017

W dniu 10 sierpnia 2017 r. przedstawiciele Województwa Lubelskiego i Zarządu Powiatu w Lublinie podpisali umowę wstępną (preumowę) dotyczącą przygotowania projektu pn.; "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju przewidzianego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 8. Mobilność regionalna i ekologiczny transport Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje realizację 25 zadań inwestycyjnych na terenie 20 powiatów ziemskich województwa lubelskiego, polegających na budowie/ rozbudowie/przebudowie ponad 220 km dróg powiatowych. Liderem projektu jest Powiat Lubelski. Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych rozpocznie się już w 2017 r. i zakończy się z końcem 2019 r. Całkowity koszt projektu to ponad 200 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 120 mln zł.

Powrót