Aktualności

Zdjęcie Artykułu

IX sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji

09-06-2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.06.2015 r. (piątek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się IX sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

1.            Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.            Przedstawienie porządku obrad.

3.            Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.            Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

5.            Interpelacje i zapytania radnych.

6.            Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

7.            Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lublinie.

8.            Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.

9.            Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.

10.          Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Powiatu Lubelskiego”.

11.          Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Polskiego Związku Wędkarskiego Zarządu Okręgu w Lublinie o:

1)            uchylenie uchwały Rady Powiatu Lubelskiego Nr XII/114/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Bychawie,

2)            podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lublinie biorąc za podstawę art. 24 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. nr 189, poz. 1471 z późn. zm.) o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej albo wyrażenie zgody na jej utworzenie przez uprawnionego do rybactwa jakim jest wnioskodawca na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 2 cyt. ustawy o rybactwie śródlądowym,

3)            uchwalenie regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.

12.          Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres powyżej 3 lat pomieszczeń znajdujących się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Borzechowie, posadowionego na działce nr 462/3 o pow. 0,1424 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzechów Kolonia jednostka ewidencyjna Borzechów,  stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, będącej  w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach z przeznaczeniem na aptekę.

13.          Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres powyżej 3 lat pomieszczeń znajdujących się w budynku Miejskiego Ośrodka Zdrowia oraz Działu Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych i Diagnostyki, posadowionego na działce nr 1285/1 o pow. 0,1881 ha, położonej w Bełżycach przy ul. Bednarskiej 2, stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach z przeznaczeniem na aptekę.

14.          Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres powyżej 3 lat pomieszczeń znajdujących się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Dużej, posadowionego na działce nr 1944 o pow. 0,2700 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Niedrzwica Duża jednostka ewidencyjna Niedrzwica Duża,  stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach z przeznaczeniem na aptekę.

15.          Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głusk.

16.          Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niemce.

17.          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015.

18.          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Lubelskiego.

19.          Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20.          Wnioski i oświadczenia radnych.

21.          Sprawy bieżące.

22.          Zamknięcie sesji.   

Powrót