Aktualności

Zdjęcie Artykułu

II nabór wniosków w 2014 roku o przyznanie pomocy przez Lokalną Grupę Działania

28-07-2014

informuje o II naborze wniosków w 2014 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają Zarząd Województwa Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

 

 

Małe projekty (limit dostępnych środków – 883 980,00 zł)

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

  1. Szlaki i obiekty turystyczne

  2. Sztuka kulinarna KwL

  3. Produkty charakterystyczne dla obszaru LGD

  4. Usługi turystyczne z zakresu gastronomii, miejsc noclegowych i agroturystyki

  5. Restauracja zabytkowych obiektów przyrodniczych i historycznych

  6. Imprezy kulturalne, imprezy sportowe i wydarzenia edukacyjne

  7. Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury i sportu

  8. Obiekty sportowe przystosowane do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych

 

Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków-  1 000 000,00 zł)

 

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 6 sierpnia do 19 sierpnia 2014 r.

2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składaćbezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin tel. 81 532 30 65

3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:00.

4/Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są:

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3, w siedzibie Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl, na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” www.krainawokollublina.pl w zakładce „Nabór wniosków”,

5/Kryteria wyboru projektów przez LGD w ramach działania „małe projekty” , „Odnowa i rozwój wsi”” określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju (rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl .

6/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

Do dofinansowania zakwalifikowane będą operacje, które w ocenie wg Lokalnych Kryteriów Wyboru uzyskają minimalną liczbę punktów: dla „Małych projektów”4 pkt, dla działania „Odnowa i rozwój wsi” 3 pkt.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, www.prow.lubelskie.pl,

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Powrót