Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób wygląda załatwienie sprawy dotyczącej wyznaczenia do wyrębu, oznakowania drewna oraz wydania świadectwa legalności pozyskania drewna?

Załatwienie tego typu sprawy odbywa się m.in. na podstawie art.14 a ust 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r., Nr. 12, poz. 59 z późn. zm.).

W obrębie powiatu istnieje nieformalny podział na trzy okręgi składające się z 5-6 gmin każdy, do których przypisani są poszczególni pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Starostwa sprawujący nadzór na lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa „leśnicy”.

Około dwudziestego dnia każdego miesiąca sporządzany jest szczegółowy harmonogram pracy „leśników”, który jest rozsyłany do wszystkich gmin powiatu, z prośbą o publiczne ogłoszenie. Zgodnie z tym harmonogramem „leśnicy” pełnią dyżur w poszczególnych urzędach gmin w godz. 800- 900 po czym udają się w teren.

W celu otrzymania świadectwa pozyskania drewna wnioskodawca powinien złożyć do tut. Starostwa wypełniony wniosek OŚR-04-01 (dostępny na stronie internetowej, punkcie obsługi klienta i bezpośrednio u „leśników”).

Po weryfikacji wniosku i stwierdzeniu zgodności z uproszczonym planem urządzenia lasu dla danego kompleksu leśnego wnioskodawca jest informowany pisemnie lub telefonicznie o terminie załatwienia sprawy na gruncie i miejscu spotkania.

„Leśnik” w pierwszej kolejności wyznacza drzewa przeznaczone do usunięcia, a następnie po stwierdzeniu dokonania wyrębu oznacza pozyskane drewno, dokonuje niezbędnych pomiarów i wydaje świadectwo legalności pozyskania drewna. W dalszej kolejności przeprowadza przegląd działki leśnej, oceniając stan lasu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości właściciel lub użytkownik działki leśnej otrzymuje pismo z wyznaczonymi zadaniami gospodarczymi oraz terminem ich wykonania.

Powrót