Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty należy złożyć w celu ustalenia i wypłaty odszkodowań za działki wydzielone pod drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe?

 Wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania winien zawierać:

-     oznaczenie nieruchomości (nr działki, położenie)

-     wskazanie pod jaką drogę została zajęta dana nieruchomość.

 

Ewentualnie do wniosku można załączyć ponadto (nieobowiązkowo):

-     decyzję na podstawie której dokonano przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa czy właściwej jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo);

-      mapę z projektem podziału nieruchomości;

-      tytuł własności do nieruchomości (np. akt notarialny, akt własności ziemi, odpis księgi wieczystej, wypis z rejestru ewidencji gruntów).

Powrót