Najczęściej zadawane pytania

Co to jest wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej ?

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.), oznacza rozpoczęcie innego niż rolnicze wykorzystanie gruntu.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej dotyczy gruntów klas I, II, III, IIIa i IIIb wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego oraz gruntów klas IV, IVa, IVb, V iVI, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na wyłączenie. Wydanie takiej decyzji następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę/ przyjęciem zgłoszenia. Decyzja taka obejmuje teren inwestycji wraz z terenem niezbędnym do funkcjonowania tej inwestycji, tj. dojścia, dojazdy (udziały w drogach dojazdowych) - niezależnie czy zostaną utwardzone.

Fakt, że grunt jest zabudowany nie oznacza, że została wydana decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.

Niezależnie od rodzaju inwestycji należy złożyć wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej. Podczas rozpatrywania wniosku bada się:

  • czy wnioskowany grunt podlega działaniu ustawy w tym zakresie,

  • czy posiada zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze/inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy,

  • czy wymagane jest wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.

Powrót