Najczęściej zadawane pytania

Co to jest jednostka ewidencyjna i obręb ewidencyjny ?

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA stanowi obszar gruntów położonych w granicach administracyjnych gminy,  w skład jednostek ewidencyjnych wchodzą obręby ewidencyjne. Jednostkę ewidencyjną określa nazwa własna oraz identyfikator krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT),

np. gmina Konopnica - 060908_2 Konopnica

w gminach miejsko - wiejskich odrębnymi jednostkami ewidencyjnymi jest obszar wiejski oraz obszar miasta.

np.: miasto Bełżyce - 060901_4

       gmina Bełżyce  - 060901_5

OBRĘB EWIDENCYJNY – Jednostka powierzchniowa obszaru gruntów położonych
w granicach administracyjnych wsi, natomiast w miastach w granicach dzielnic, osiedli
i zespołów urbanistycznych lub teren wyznaczony naturalnymi granicami wyznaczonymi przez cieki, ulice, linie kolejowe i inne obiekty fizjograficzne.

np.: miasto Bełżyce - 060901_4.0001 Bełżyce Rolne

                               060901_4.0002 Bełżyce Wzgórze

np.:  gmina Konopnica – 060908_2.0006 Sporniak

                                    060908_2.0007 Lipniak

Powrót