Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie

02-02-2017

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania z wniosku PGE Dystrybucja S.A. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Niedrzwicy Dużej przy ul. Bełżyckiej, oznaczonej jako działka nr 824 (obr. 10), w związku z planowaną budową linii elektroenergetycznych kablowych SN i NN wraz ze złączem kablowym informujemy, że zakończone zostało postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie.

 
Zebrana dokumentacja udostępniona jest do wglądu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9A, pokój 101, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
We wskazanym powyżej terminie strony postępowania mają prawo do wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Po upływie wyznaczonego 7 dniowego terminu, niniejsza sprawa zostanie zakończona poprzez wydanie decyzji administracyjnej kończącej postępowanie przed Starostą Lubelskim.
 
 
Powrót