Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie z dn. 3.04.2014 - IGM.6821.127.2013.MP

08-04-2014

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części działki ewidencyjnej nr 678, położonej w miejscowości Turka, gm. Wólka, w związku z planowaną budową sieci gazowej ś/c PE 100 SDR 11 dn 63, Starostwo Powiatowe w Lublinie zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Lublinie informuje, iż zebrana dokumentacja w przedmiotowej sprawie udostępniona jest do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 9 – pokój 101A.
 
Po upływie w/w terminu niniejsza sprawa zostanie załatwiona poprzez wydanie decyzji kończącej postępowanie przed Starostą Lubelskim. 
Powrót