Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie z dn. 16 maja 2016 r. o zakończeniu postępowania

16-05-2016

IGM.6821.128.2015.MR

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 621 (obr. 10), poł. w miejscowości Maszki Wojciechowskie oraz w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie w/w nieruchomości z wniosku PGE Dystrybucja S.A. w związku z planowaną przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej, informuję, że zakończone zostało postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie.

Zebrana dokumentacja udostępniona jest do wglądu w terminie 7 dni  od dnia doręczenia niniejszego pisma, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9A, pokój 101, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

We wskazanym powyżej terminie strony postępowania mają prawo do wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po upływie wyznaczonego 7 dniowego terminu, niniejsza sprawa zostanie zakończona poprzez wydanie decyzji administracyjnej kończącej postępowanie  przed Starostą Lubelskim.

Powrót