Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o decyzji IGM.6821.28.2016.MW4 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości - dz. nr 352/39 i dz. nr 353/10, poł. w m. Jakubowice Konińskie, gm. Niemce

06-10-2016

Na podstawie art. 124, art. 122 ust. 1 w związku z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Niemce 
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części działek ewidencyjnych nr 352/39 
i 353/10, położonej w miejscowości Jakubowice Konińskie, gm. Niemce, stanowiącej własność Cezarego Mroza, dla których prowadzone są księgi wieczyste – odpowiednio: 
nr LU1I/00168432/0 i nr LU1I/00172561/4, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Niemce dla części miejscowości: Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia, Pólko, Dys, Ciecierzyn, Elizówka zlokalizowanych na północ od obwodnicy Lublina (droga krajowa S17) i na zachód od drogi krajowej nr 19”

I. Ograniczyć sposób korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Jakubowice Konińskie, gm. Niemce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 352/39 i 353/10 (obręb 8 Jakubowice Konińskie), poprzez zezwolenie Gminie Niemce na przeprowadzenie przewodów i urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej: rur kanalizacyjnych PVC o Ø 160 i Ø 200 oraz studzienek betonowych o średnicy od Ø 500 do Ø 1000  przez w/w działki.

 

II. Zakres ograniczenia sposobu  korzystania z nieruchomości, o której mowa w pkt I, określa dokumentacja wykonana przez Krzysztofa Hałasa, przyjęta do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Starostę Lubelskiego pod nr P.0609.2016.2110 dnia 21 kwietnia 2016 r. i polega na:

  1. obowiązku udostępnienia wnioskodawcy części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352/39 o pow. 6 m2 wskazanej w opisie do mapy literami: A-B oraz działka nr 353/10 o pow. 1 m2 wskazanej w opisie do mapy literami: B-C, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji, celem trwałego urządzenia elementów sieci kanalizacji sanitarnej: rury kanalizacyjne PVC o Ø 160 i Ø 200 oraz studzienki betonowe od Ø 500 do Ø 1000,
  2. obowiązku udostępnienia na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352/39 o pow. 183 m2 oraz działka nr 353/10 o pow. 18 m2 , oznaczonej na w/w mapie kolorem czerwonym.

 

III. Wnioskodawca ma prawo wejść na część nieruchomości oznaczonej jako działki nr 352/39 i 353/10, o której mowa w pkt II a, w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci kanalizacji sanitarnej.

 

IV. Gmina Niemce zobowiązana jest do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu i przeprowadzeniu przewodów i urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej.

 

V. Gmina Niemce zobowiązana jest do inwentaryzacji szkód powstałych w wyniku działań prowadzonych w związku z niniejszym zezwoleniem w formie protokólarnego ich opisu, dokonanego z udziałem rzeczoznawcy majątkowego i stron postępowania oraz przedłożenia w tut. Starostwie protokołu w terminie dwóch miesięcy od zakończenia prac na nieruchomości wraz z opinią rzeczoznawcy majątkowego określającą wartość poniesionych szkód - w przypadku, jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty oraz wartość ewentualnego zmniejszenia wartości nieruchomości.  

 

VI. Ustalenie odszkodowania za szkody i zmniejszenie wartości nieruchomości, o którym mowa w pkt V nastąpi w drodze decyzji Starosty Lubelskiego w terminie dwóch miesięcy od przedstawienia przez Gminę Niemce opinii rzeczoznawcy majątkowego.

 

VII. Ostateczna decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

 

 

Uzasadnienie

 

Wnioskiem z dnia 30 grudnia 2015 r. rozszerzonego pismem z dnia 11 lutego 2016 r. Wójt Gminy Niemce zwrócił się do Starosty Lubelskiego o orzeczenie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Jakubowice Konińskie, gm. Niemce, oznaczonej jako działki nr 352/39 i 353/10, stanowiącej własność Cezarego Mroza, przez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC o Ø 160 i Ø 200 oraz studzienek betonowych o średnicy od Ø 500 do Ø 1000 przez w/w działki. W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, że przedmiotowa nieruchomość jest niezbędna na realizację celu publicznego, określonego w art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami – budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Niemce dla części miejscowości: Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia, Pólko, Dys, Ciecierzyn, Elizówka zlokalizowanych na północ od obwodnicy Lublina (droga krajowa S17) i na zachód od drogi krajowej nr 19”. Realizacja powyższej inwestycji jest zgodna z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Wójta Gminy Niemce z dnia 22 października 2015 r. znak: GN.6220.02.2015.

Negocjacje prowadzone z właścicielem w/w nieruchomości nie doprowadziły do uzyskania od niego zgody na prowadzenie prac projektowych i budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji, jaką jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, bowiem właściciel nieruchomości zażądał aby przyłącze do jego domu zostało wykonane na koszt inwestora. Spełnienie tego warunku przez wnioskodawcę jest niemożliwe do zrealizowania, ponieważ zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Wobec braku zgody właściciela nieruchomości na wykonanie kanalizacji  wnioskodawca zwrócił się z w/w wnioskiem do Starosty Lubelskiego o wydanie decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  

W dniu 2 lutego 2016 r. tut. Starostwo wystąpiło do Gminy Niemce z prośbą o uzupełnienie braków we wniosku. Gmina Niemce, pismami z dnia: 11 lutego 2016 r. (data wpływu do Starostwa – 19 lutego 2016 r.) i 26 kwietnia 2016 r. uzupełniła wniosek o brakujące dokumenty, m. in. o mapę ograniczenia praw rzeczowych dla przedmiotowej nieruchomości. 

Zawiadomieniem z dnia 28 kwietnia 2016 r. przed Starostą Lubelskim zostało wszczęte postępowanie w niniejszej sprawie. Jednocześnie, organ zawiadomił strony postępowania o terminie rozprawy administracyjnej.

Z załączonego do wniosku  wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Niemce Nr XVII/299/04 z dnia 12 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 50, poz. 1007) wynika, iż działki nr 352/39 i 353/10 położone są w terenie przeznaczonym pod zabudowę zagrodową MR z dopuszczeniem do zabudowy jednorodzinnej MN. Działki od strony zachodniej graniczą z drogą powiatową KDP(G) i w tej części są przeznaczone na jej poszerzenie.

W dniu 16 maja 2016 r. w tut. Starostwie odbyła się rozprawa administracyjna na którą przybyli tylko upoważnieni przedstawiciele Gminy Niemce oraz pełnomocnik wnioskodawcy, który podtrzymał wniosek o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z części w/w nieruchomości.

W toku prowadzonego postępowania korespondencja kierowana do właściciela przedmiotowej nieruchomości Pana Cezarego Mroza, na adres wskazany w wypisie z rejestru gruntów, powracała z adnotacją: nie podjęto w terminie, a zatem nie istniała możliwość zawiadomienia strony o decyzjach i innych czynnościach organu. Organ, celem ustalenia adresu, pod którym możliwe byłoby skuteczne zawiadomienie strony o prowadzonym postępowaniu wystąpił do Urzędu Gminy Niemce z prośbą o udostępnienie z rejestru mieszkańców aktualnego adresu zameldowania Pana Cezarego Mroza, bądź też podania innego adresu zamieszkania znanego urzędowi. W odpowiedzi, Urząd potwierdził adres zamieszkania Pana Cezarego Mroza, tj. taki sam, na który organ kierował wcześniejszą korespondencję w niniejszej sprawie. W związku z powyższym zawiadomienie strony nastąpiło zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w drodze obwieszczenia w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.  

W dniu 29 lipca 2016 r. strony zostały poinformowane o zakończeniu postępowania dowodowego w niniejszej sprawie oraz o możliwości wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z przysługującego prawa żadna ze stron postępowania nie skorzystała.

 

W toku rozpatrywania przedmiotowej sprawy Starosta Lubelski stwierdził, co następuje:

Budowa i utrzymanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń stanowi cel publiczny w rozumieniu art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z zapisami art. 124  w/w ustawy starosta może ograniczyć w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Udzielenie zezwolenia powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem o uzyskanie zgody na wykonanie prac o których mowa powyżej.

W ocenie Starosty Lubelskiego wniosek Wójta Gminy Niemce w sprawie udzielenia zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej przez działki nr 352/39 i 352/10, stanowiącą własność Cezarego Mroza, jest uzasadniony. Planowana inwestycja stanowi realizację celu publicznego a lokalizacja jej przebiegu jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 3  Ustaleń ogólnych w/w miejscowego planu zagospodarowania, w poszczególnych terenach dopuszcza się lokalizację, w sposób nie kolidujący
z podstawowym przeznaczeniem tych terenów, obiektów i sieci infrastruktury m.in. kanalizacyjnej, które mogą być także lokalizowane  wewnątrz linii rozgraniczających dróg publicznych. Ponadto, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy (§ 8 w/w mpzp)  przyjęto, że gospodarkę wodno-ściekową należy realizować w oparciu o komunalne urządzenia źródłowe i sieci, połączone z ich modernizacją i wdrażaniem najnowszych rozwiązań technicznych, z uwzględnieniem racjonalizacji zużycia wody. Założono wysoki standard obsługi inżynieryjnej gospodarstw domowych, m.in. korzystających z sieci kanalizacyjnej, jak również przyjęto zasadę współzależnej realizacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków bytowych przewidziano poprzez zastosowanie różnych modeli układów kanalizacyjnych, w tym kanalizacji zbiorczych. Projektowana sieć ma zapewnić właściwą gospodarkę wodno-ściekową w południowej części gminy Niemce. Zakres inwestycji obejmie miejscowości: Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonię, Pólko, Kolonię Dys, Dys, Ciecierzyn i Elizówkę. W ramach zadania zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków. Przedmiotowe zadanie przewiduje wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej, w tym zakresie zostało zaprojektowanych około 85 km kanałów kanalizacji wykonanej z tworzyw sztucznych o średnicy dla kanałów grawitacyjnych 160-250 mm oraz ciśnieniowych 63-200 mm. Ponadto, w projekcie uwzględniono przepompownie sieciowe i pompownie zagrodowe dla budynków położonych poniżej projektowanych kolektorów grawitacyjnych oraz do sieciowych pompowni ścieków przewidziano przyłącza wodociągowe. Tak więc realizacja inwestycji służyć będzie zaspokojeniu potrzeb określonej wspólnoty mieszkańców. Co więcej, trasa projektowanej sieci została wyznaczona po przeprowadzeniu dokładnej wizji lokalnej z uwzględnieniem warunków terenowych, lokalizacji budynków przyłączanych do sieci, kierunków wylotów ścieków z budynków,
a także perspektywicznej rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Ponadto, przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej został uzgodniony z właścicielami sąsiadujących działek.

Wobec braku zgody właściciela nieruchomości – Pana Cezarego Mroza na przeprowadzenie planowanej inwestycji, konieczne stało się wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z opisanej na wstępie nieruchomości. 

Wnioskodawca w sposób szczegółowy uzasadnił planowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 352/39 i 353/10 wskazując, iż zlokalizowanie sieci w miejscu wskazanym w projekcie jest optymalne z uwagi na techniczne możliwości jej wykonania. Ponadto, wnioskodawca  wskazał, że jest to inwestycja, której zadaniem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie, jak również inwestycja ma za zadanie rozwój i poprawę infrastruktury wiejskiej.

Odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone na działkach nr 352/39 i 353/10, jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego okaże się niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty oraz odszkodowanie z tytułu ewentualnego zmniejszenia się wartości nieruchomości zostanie określone w odrębnej decyzji po zakończeniu inwestycji.    

Wobec przytoczonych powyżej faktów i przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 

Załączniki:

  1. mapa ograniczenia praw rzeczowych działki nr 352/39 i 353/10

 

Powrót