Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie IGM.6821.34.2017.MP1 z dn. 28 maja 2018 r.

05-06-2018

Nawiązując do toczącego się postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Wola Niemiecka, gmina Niemce, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 99, na założenie i przeprowadzenie przez w/w nieruchomość jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Lublin Systemowa – Lubartów, zawiadamiam, że zakończone zostało postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie.

 
Zebrana dokumentacja w przedmiotowej sprawie udostępniona jest stronom do wglądu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie, przy ulicy Spokojnej 9A – pokój 101. Strony postępowania we wskazanym terminie mają prawo do wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Po upływie w/w terminu niniejsza sprawa zostanie zakończona przed organem I instancji poprzez wydanie decyzji administracyjnej.
 
Zawiadomienie IGM.6821.34.2017.MP1 z dn. 28 maja 2018 r. [pdf, 80 kb]
Powrót