Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu

12-04-2017

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Lubelskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, działającym na terenie Powiatu Lubelskiego oraz sposobu jej rozliczania.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

1)      nazwa i adres,

2)      dane rejestrowe,

3)      osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,

4)      imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.dudek@powiat.lublin.pl,

2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie, p.213.

Uwagi i opinie można przesyłać do dnia 26 kwietnia 2017 r.

 

Projekt Uchwały

Powrót