Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie do konsultacji ws. logo

10-05-2018

Zaproszenie do konsultacji odnośnie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie ustanowienia znaku graficznego (logo) Powiatu Lubelskiego oraz określenia zasad jego używania

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie ustanowienia znaku graficznego (logo) Powiatu Lubelskiego oraz określenia zasad jego używania.
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
1) nazwa i adres,
2) dane rejestrowe,
3) osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
4) imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
 
Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: promocja@powiat.lublin.pl,
2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych, P. II  pok. 218.
 
Uwagi i opinie można przesyłać do dnia 16 maja 2018 r. 
 
Dokumenty do pobrania:
Powrót