Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zakończenie postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości dz. nr 14 (obr. 26 – Wandzin)

11-04-2016

ZAWIADOMIENIE
 
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w  sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Wandzin, gmina Bychawa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 14 (obr. 26 – Wandzin), poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez w/w nieruchomość sieci gazowej sp/c dn 180 PE, MOP 1 MPa w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Gazyfikacja Miasta i Gminy Bychawa, woj. lubelskie”, Starostwo Powiatowe w Lublinie zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie.
 
Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego organ prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Lublinie informuje, iż zebrana dokumentacja w przedmiotowej sprawie udostępniona jest do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 9 – pokój 101A.
 
Po upływie w/w terminu niniejsza sprawa zostanie załatwiona poprzez wydanie decyzji kończącej postępowanie przed Starostą Lubelskim. 
 
 
Załączniki:
 
Zawiadomienie numer IGM.6821.36.2014.MW4 [plik PDF, rozmiar 66 KB]
Powrót