Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji w sprawie drogi nr 2204L, 2207L i 2210L

23-12-2016

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg nr 2204L, 2207L i 2210L w granicach administracyjnych Gminy Jastków prowadzonych w dniach 15-22 grudnia 2016r.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. U. Woj. Lubelskiego Nr 102, poz. 1911).

Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.

Konsultacje były przeprowadzone w formie:

1)      zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wktd@powiat.lublin.pl,

 

2)      zgłaszania uwag i opinii na piśmie, składanych osobiście w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa, p. 8 (budynek B).

Informacje o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii ani wniosków
do ww. projektu uchwały.

W związku z powyższym nie wprowadza się zmian w projekcie uchwały.

 

Lublin, dnia 23 grudnia 2016 r.

Powrót